Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 

1.1 Unique Buitenverblijven: De gebruiker van de algemene voorwaarden. 

1.2 Unique Buitenverblijven werkzaamheden: 

1.2.1 Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel  binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden  uitgevoerd werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige  voorwaarden worden beheerst. 

1.2.2 Het leveren van benodigde materialen voor onder artikel 1.2.1 genoemde  werkzaamheden. 

1.2.3 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve  van de uitvoering van deze werkzaamheden. 

1.3 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst is aangegaan met  Unique Buitenverblijven en/of opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of  het leveren van goederen. 

1.4 Aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en  Unique Buitenverblijven zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld  totaalbedrag. 

1.5 Vrij of regiewerk: alle werkzaamheden als bedoeld onder artikel 1.2 welke niet vallen onder  die zoals onder artikel 1.4 omschreven en die tussen opdrachtgever en Unique  Buitenverblijven zijn overeengekomen. 

1.6 Arbeidsloon: de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van de  opdracht. 

2. TOEPASSELIJKHEID: 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,  bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens  Unique Buitenverblijven. 

2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk  zijn overeengekomen. 

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende voorwaarden en/of afwijkende  algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit. 

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of  vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand.

3. DE OFFERTE/HET AANBOD: 

3.1 Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Unique Buitenverblijven de plicht zich op de  hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante  informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Unique Buitenverblijven deze informatie te  verstrekken. 

3.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen,  tenzij anders is aangegeven. De offertes worden per post, e-mail of eigenhandig  aangeboden. Unique Buitenverblijven behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen  te wijzigen. 

3.3 De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na  ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt. 

3.4 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen  en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de  opdrachtgever aan Unique Buitenverblijven verstrekte informatie. Deze omschrijving moet  voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de  opdrachtgever mogelijk te maken. 

3.5 Unique Buitenverblijven behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte  ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of  tekening kosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn  eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd,  aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt. 

3.6 Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Unique Buitenverblijven wordt  gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14  dagen na datum der beslissing aan Unique Buitenverblijven retour worden gezonden. 

3.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten,  indien deze in de offerte gespecificeerd waren aan Unique Buitenverblijven betalen in geval  Unique Buitenverblijven wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen  opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering gegeven. 

3.8 In de offerte staat niet vermeld wanneer met de werkzaamheden zal worden begonnen en  wanneer het moment van oplevering is, dit zal na akkoord in samenspraak besloten worden. 

3.9 Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven. Indien de eindprijs 25% of hoger  uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na overeenstemming met de  opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

3.10 Unique Buitenverblijven kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden  indien de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een vergissing of  verschrijving bevat.

4. DE OVEREENKOMST: 

4.1 Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uit voeren van vrij of regiewerk en/of  van koop of verkoop [uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling] als mede  aanvulling en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door  de opdrachtgever. Deze aanvaarding is, uitgezonderd koop of verkoop tegen contante  betaling. Bij voorkeur schriftelijk, met name bij bedragen boven de €1200,-. 

4.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Unique Buitenverblijven  zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de  aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen. 

4.3 Het accepteren van een offerte dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de  opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

4.4 Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent  en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan Unique Buitenverblijven, uiterlijk 14  dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt. 

4.5 In geval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte behoudens tegenbewijs  door de opdrachtgever, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is  overeengekomen, tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te  kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van het overeengekomen. In dit geval maakt  Unique Buitenverblijven de offerte opnieuw op. 

4.6 De aanvaarding van de offerte wordt geacht, ongewijzigd, te zijn gedaan indien en op het  moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering  van het werk wordt begonnen binnen 10 dagen na offertedatum. 

4.7 Kennelijke fouten of vergissingen in afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden  Unique Buitenverblijven niet. 

5. DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN: 

5.1 De prijs die de opdrachtgever moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is  inclusief BTW. Alle prijzen die Unique Buitenverblijven hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief  btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-,  verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

5.2 Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de uitvoering  en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de  overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering  nog niet heeft plaats gevonden, heeft de opdrachtgever bij een prijsverhoging het recht de  overeenkomst te ontbinden. 

5.3 Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

6. WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK: 

6.1 Wijzigingen in het aangenomen werk en/of [individuele] afwijkingen van de algemene  voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als  aanvulling op de aanvaarde offerte. 

6.2 Alle wijzingen in aangenomen werk behoren wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen,  als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als  minderwerk. 

6.3 Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom,  tussen Unique Buitenverblijven en de opdrachtgever onderling worden verrekend. 

7. LEVERING: 

7.1 Unique Buitenverblijven staat ervoor in dat de verkochte goederen beantwoorden aan de  overeenkomst. Indien in het kader van de overeenkomst grond, teelaarde, compost of zand,  funderings- of verhardingsmateriaal wordt geleverd, zijn deze in overeenstemming met de  wettelijke eisen en afgestemd op bestemming of gebruikersdoel. 

7.2 Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen Unique  Buitenverblijven en de opdrachtgever een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. 

7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 33 wordt, indien een vermoedelijke datum is  overeengekomen, uitvoering/levering verricht op of omstreeks de genoemde startdatum. 

7.4 Bij overschrijding van de vermoedelijke datum of termijn met meer dan twee dagen heeft  Unique Buitenverblijven het recht een nieuwe datum of termijn met de opdrachtgever  overeen te komen. De nieuwe overeengekomen starttermijn is gelijk aan de oorspronkelijke  met een maximum van vier weken. 

7.5 Indien naar het oordeel van Unique Buitenverblijven de uitvoering van werkzaamheden, ten  gevolge van weer- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij  het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te  schorten zolang die omstandigheden duren. 

7.6 Levering vindt plaats bij Unique Buitenverblijven, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

7.7 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de opdrachtgever  aangegeven adres. 

7.8 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Unique  Buitenverblijven het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen  deel alsnog is voldaan. 

7.9 Bij te late betaling is er sprake van een schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de  opdrachtgever een verlate levering niet aan Unique Buitenverblijven kan tegenwerpen. 

7.10 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten  gereed zijn voor verzending.

7.11 Unique Buitenverblijven is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te  maken van derden. 

8. OPLEVERING VAN AANGENOMEN WERK: 

8.1 Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de  opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 

 • Hetzij wanneer Unique Buitenverblijven aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat  het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard; 
 • Hetzij wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat Unique Buitenverblijven  schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk geheel is  uitgevoerd of geplaatst en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die  termijn te aanvaarden; 
 • Hetzij wanneer de opdrachtgever het werk [opnieuw] in gebruik neemt, met dien  verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als  opgeleverd wordt beschouwd.

9. BETALING/NIET-TIJDIGE BETALING: 

9.1 Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door Unique Buitenverblijven  geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2 Indien betaling na ontvangst van factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen  plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. 

9.3 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de  termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 

9.4 Bij koop heeft Unique Buitenverblijven het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling te  verplichten. Deze is maximaal 50% bij een totaalprijs tot €1000,- en maximaal 80% bij een  hogere totaalprijs. 

9.5 De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is  verstreken. Unique Buitenverblijven zendt na verstrijken van die termijn een  betalingsherinnering en geeft aan binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. 

9.6 Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt Unique Buitenverblijven rente in rekening  vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.  Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 

9.7 Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor  rekening van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien  buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Unique  Buitenverblijven. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding  voor buitengerechtelijke incassokosten. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met  de eventuele proceskosten. 

9.8 Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Unique Buitenverblijven zijn  verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft  voldaan. 

9.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de  opdrachtgever, zijn vorderingen van Unique Buitenverblijven op de opdrachtgever  onmiddellijk opeisbaar. 

9.10 Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door  Unique Buitenverblijven, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Unique  Buitenverblijven te betalen.

10. RECHT VAN RECLAME:  

10.1 Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is Unique Buitenverblijven gerechtigd het recht van  reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de opdrachtgever geleverde  producten. 

10.2 Unique Buitenverblijven roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of  elektronische mededeling. 

10.3 Zodra de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame,  dienst de opdrachtgever de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te  retourneren aan Unique Buitenverblijven, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

10.4 De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de  opdrachtgever. 

11. OPSCHORTINGSRECHT: 

11.1 Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om  de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

12. RETENTIERECHT: 

12.1 Unique Buitenverblijven kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dit geval producten  van de opdrachtgever onder zich houden, totdat de opdrachtgever alle nog openstaande  rekeningen ten aanzien van Unique Buitenverblijven heeft voldaan, tenzij de opdrachtgever  voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

12.2 De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de  opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is aan Unique Buitenverblijven. 

12.3 Unique Buitenverblijven is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever  mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

13. VERREKENING: 

13.1 Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht om  een schuld aan Unique Buitenverblijven te verrekenen met een vordering op Unique  Buitenverblijven.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD: 

14.1 Alle geleverde goederen voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van  Unique Buitenverblijven, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald. 

14.2 Tot die tijd kan Unique Buitenverblijven zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de  zaken terugnemen. 

14.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de opdrachtgever, mag de opdrachtgever producten  niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

14.4 Indien Unique Buitenverblijven een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de  overeenkomst als ontbonden en heeft Unique Buitenverblijven het recht om  schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

15. LEVERING: 

15.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

15.2 Levering vindt plaats bij Unique Buitenverblijven, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

15.3 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de opdrachtgever  aangegeven adres. 

15.4 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Unique  Buitenverblijven het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen  deel alsnog is voldaan. 

15.5 Bij te late betaling is er sprake van een schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de  opdrachtgever een verlate levering niet aan Unique Buitenverblijven kan tegenwerpen. 

15.6 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten  gereed zijn voor verzending. 

15.7 Unique Buitenverblijven is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te  maken van derden. 

16. LEVERTIJD: 

16.1 De door Unique Buitenverblijven opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de  opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding,  tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

16.2 De levertijd vangt aan nadat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte aan  Unique Buitenverblijven door Unique Buitenverblijven schriftelijk dan wel elektronisch is  bevestigd aan de opdrachtgever. 

16.3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op  schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Unique Buitenverblijven niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren  of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

17. FEITELIJKE LEVERING: 

17.1 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem  bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

18. TRANSPORTKOSTEN: 

18.1 Transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen hierover iets anders  hebben afgesproken. 

19. VERPAKKING & VERZENDING: 

19.1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dn dient de  opdrachtgever, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q.  bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Unique Buitenverblijven  niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

19.2 Indien de opdrachtgever zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele  zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te  melden aan Unique Buitenverblijven, bij gebreke waarvan Unique Buitenverblijven niet  aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.  

20. VERZEKERING: 

20.1 De opdrachtgever verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te  houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 

 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende  overeenkomst; 
 • Zaken van Unique Buitenverblijven die bij de opdrachtgever aanwezig zijn; – Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. 

20.2 De opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Unique Buitenverblijven de polis van deze  verzekeringen ter inzage. 

20.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen, is de opdrachtgever gehouden op  eigen kosten een Construction Allrisk (CAR)-verzekering af te sluiten en kan de opdrachtgever  geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze  verzekering zou worden gedekt. 

21. BEWARING: 

21.1 Indien de opdrachtgever bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen  leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de  opdrachtgever. 

21.2 Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten  komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. 

22. MONTAGE & INSTALLATIE: 

22.1 Hoewel Unique Buitenverblijven zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden  zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve  in geval van opzet of grove schuld. 

22.2 Wanneer Unique Buitenverblijven de montage zal verrichten, dient door de opdrachtgever  de volgende zaken in acht te worden genomen, dan wel te worden opgevolgd:  

 • Het terrein dient vrij toegankelijk te zijn en geen obstakels te hebben die montage  kunnen belemmeren; 
 • De ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas zijn; – Waar fundering in de grond dient te komen moet de grond volledig ontdaan zijn van  bestrating, puin, funderingen en andere zaken die de montage kunnen belemmeren;  wanneer de ondergrond niet voldoet aan de eisen die Unique Buitenverblijven  gesteld heeft in de overeenkomst, zullen hiervoor kosten in rekening worden  gebracht. Deze kosten hangen af van de hoogte van het montage bedrag en het  tijdsbestek waarvoor de monteurs zijn gepland. De minimale kosten die hiervoor  gelden zijn €250,- incl. btw en kunnen hoger uitvallen. 
 • Unique Buitenverblijven is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels  en/of leidingen in de grond; 
 • Herbestraten van ontnomen bestrating ten behoeve van de funderingsblokken is  voor rekening van de opdrachtgever; 
 • Unique Buitenverblijven onthoudt zich van het aansluiten van hemelwaterafvoer  (HWA) op bestaande riolering. 
 • Unique Buitenverblijven is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de  woning of gebouwen van de opdrachtgever; 
 • De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor benodigde vergunningen. Unique  Buitenverblijven is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en kosten van het niet  door de opdrachtgever hebben van de juiste vergunningen. Kosten die hieruit  voortvloeien zijn komen nimmer voor rekening van Unique Buitenverblijven, maar te  allen tijde voor rekening van de opdrachtgever; 
 • Extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij de  opdrachtgever.

23. GARANTIE:  

23.1 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Unique Buitenverblijven enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

23.2 De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

23.3 De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de opdrachtgever, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

23.4 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de opdrachtgever komen of van een derde die het product ten behoeve van de opdrachtgever in ontvangst neemt.

23.5 Voor de verkochte en geleverde goederen met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Voor de door ons toegepaste aluminium hanteren wij een doorbuigingstolerantie van maximaal 35mm. Doorbuigingen binnen deze tolerantie vallen niet onder enige garantieregelingen. Op het montagewerk wordt er een garantietermijn geboden van 1 jaar op lekkages. Wij bieden u standaard tien jaar garantie op glas en constructie, vijf jaar op de coating en één jaar op alle bewegende delen.

Uiteraard staan we ook na de garantieperiode altijd voor u klaar met onze service tegen heldere tarieven. Voor led spots met trafo en afstandsbediening hanteert Unique Buitenverblijven een garantie van 2 jaar.

23.6 Unique Buitenverblijven geeft één jaar garantie op waterdichtheid van dakbedekking, en kitwerkzaamheden.

24. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST: 

24.1 Unique Buitenverblijven voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

24.2 Unique Buitenverblijven heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening  (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 

24.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord  en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever. 

24.4 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Unique Buitenverblijven tijdig kan  beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 

24.5 Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Unique Buitenverblijven tijdig kan  beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra  kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

25. INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DE OPDRACHTGEVER: 

25.1 De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de  correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze  beschikbaar aan Unique Buitenverblijven. 

25.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter  beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden  afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

25.3 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Unique Buitenverblijven de  betreffende bescheiden. 

25.4 Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Unique Buitenverblijven  redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de  uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit  voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever. 

26. VRIJWARING: 

26.1 De opdrachtgever vrijwaart Unique Buitenverblijven tegen alle aanspraken van derden die  verband houden met de door Unique Buitenverblijven geleverde producten en/of diensten.

27. KLACHTEN: 

27.1 Klachten over geleverde goederen worden door Unique Buitenverblijven uitsluitend in  behandeling genomen indien: 

 • Het aankoopbewijs kan worden overlegd, waaruit blijkt dat de goederen ook  daadwerkelijk bij Unique Buitenverblijven zijn gekocht; 
 • Volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt overlegd; 
 • In geval van zichtbare gebreken; de klacht uiterlijk 7 dagen na factuurdatum  aantoonbaar is ingediend; 
 • In geval van onzichtbare gebreken; de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 7  dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had  behoren te ontdekken, doch niet later dan 4 weken na oplevering van het werk  respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering  van de goederen, volledig en duidelijk omschreven bij Unique Buitenverblijven zijn  ingediend. 

27.2 De opdrachtgever dient een door Unique Buitenverblijven geleverd product of verleende  dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

27.3 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever  redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klacht Unique  Buitenverblijven daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na  constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

27.4 Consumenten dienen Unique Buitenverblijven uiterlijk binnen 2 maanden na constatering  van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 

27.5 De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de  tekortkoming, zodat Unique Buitenverblijven in staat is hierop adequaat te reageren. 

27.6 De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst  tussen partijen. 

27.7 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet  toe leiden dat Unique Buitenverblijven gehouden kan worden om andere werkzaamheden te  verrichten dan zijn overeengekomen. 

28. INGEBREKESTELLING: 

28.1 De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Unique  Buitenverblijven. 

28.2 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Unique  Buitenverblijven ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

29. AANSPRAKELIJKHEID: 

29.1 (HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER) Als Unique Buitenverblijven een  overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk  aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Unique  Buitenverblijven verschuldigd zijn. 

29.2 Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van goederen betreft geldt bij aflevering  bij de opdrachtgever het volgende: Indien beschadiging van goederen wordt geconstateerd  dient de opdrachtgever dit direct kenbaar te maken. Bovendien dient de opdrachtgever  binnen twee werkdagen na levering bij Unique Buitenverblijven hiervan melding te maken,  bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de goederen te accepteren. Indien bij  aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit  door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend. 

29.3 Op de opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen  te treffen die de schade [hadden] kunnen voorkomen of beperken. 

29.4 Het recht op vergoeding van de schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene  voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan. 

29.5 Indien Unique Buitenverblijven aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het  bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij  gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is  de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de  aansprakelijkheid betrekking heeft. 

29.6 Unique Buitenverblijven is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever  lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

29.7 Indien Unique Buitenverblijven aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk  voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een  overeenkomst. 

29.8 Unique Buitenverblijven is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,  gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

29.9 Unique Buitenverblijven is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of  gebouwen van de opdrachtgever, stormschade en de gevolgen daarvan en schade  toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang  werkzaamheden. 

29.10 Unique Buitenverblijven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat  Unique Buitenverblijven is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of  onvolledige gegevens. 

29.11 Unique Buitenverblijven neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten  waarop producten door Unique Buitenverblijven geleverd aangesloten worden, ofwel de  kabel die naar het product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding  dienen door een erkend installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn. 

29.12 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een  catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of  opschorting van enige verplichting. 

30. VERVALTERMIJN: 

30.1 Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Unique Buitenverblijven vervalt in  elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect  voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk  Wetboek. 

31. RECHT OP ONTBINDING: 

31.1 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Unique  Buitenverblijven toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij  deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet  rechtvaardigt. 

31.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Unique Buitenverblijven niet blijvend of tijdelijk  onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Unique Buitenverblijven in verzuim  is. 

31.3 Unique Buitenverblijven heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te  ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of  niet tijdig nakomt, dan wel indien Unique Buitenverblijven kennis heeft genomen van  omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn  verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

32. AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL: 

32.1 Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Unique  Buitenverblijven binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd. 

32.2 Als niet tot handelen bevoegde werknemers dienen in dit verband te worden beschouwd alle  medewerkers die geen procuratie hebben.

33. OVERMACHT: 

33.1 Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten  dele niet kan plaatsvinden, geeft dat geen recht tot ontbinding of vermindering van de  totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt, zullen  partijen nadere afspraken maken over de [verdere] uitvoering van werk/levering en de  totaalprijs. 

33.2 Indien naar het oordeel van Unique Buitenverblijven de uitvoering van de werkzaamheden  ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk  in termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft  Unique Buitenverblijven het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te  onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Unique Buitenverblijven  het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd,  verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is. 

33.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming  van Unique Buitenverblijven in nakoming van enige verplichting ten aanzien van de  opdrachtgever niet aan Unique Buitenverblijven kan worden toegerekend in een van de wil  van Unique Buitenverblijven onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn  verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of  waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Unique  Buitenverblijven kan worden verlangd. 

33.4 Tot de in lid 33.1/33.2/33.3 genoemde overmacht situaties worden ook – doch niet  uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen,  etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;  onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer-, en telecomstoringen;  computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen,  slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

33.5 Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Unique Buitenverblijven 1 of meer  verplichtgingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen  opgeschort totdat Unique Buitenverblijven er weer aan kan voldoen. 

33.6 Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd,  mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

33.7 Unique Buitenverblijven is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding  verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

34. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST: 

34.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de  inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de  overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

34.2 Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

35. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN: 

35.1 Unique Buitenverblijven is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te  vullen. 

35.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

35.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Unique Buitenverblijven zoveel mogelijk vooraf met de  opdrachtgever bespreken. 

35.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de  overeenkomst op te zeggen. 

36. OVERGANG VAN RECHTEN: 

36.1 Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden  worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Unique  Buitenverblijven. 

36.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel  3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

37. GEVOLGEN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID: 

37.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of  vernietigbaar lijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

37.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling  die het dichtst in de buurt komt van wat Unique Buitenverblijven bij het opstellen van de  voorwaarden op dat punt voor ogen had.

38. GESCHILLEN REGELING: 

38.1 Geschillen tussen de opdrachtgever en Unique Buitenverblijven over de totstandkoming of  de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en  zaken, kunnen zowel door de opdrachtgever als door Unique Buitenverblijven worden  voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen. 

38.2 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de  opdrachtgever zijn klacht eerst, overeenkomstig artikel 11, aan Unique Buitenverblijven heeft  voorgelegd. 

38.3 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Unique Buitenverblijven is voorgelegd, dient het  geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 

38.4 Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Unique  Buitenverblijven aan deze keuze gebonden, indien Unique Buitenverblijven dit wil doen,  moet deze de opdrachtgever schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij  daarmee akkoord gaat. Unique Buitenverblijven dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na  het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter  voor te leggen. 

38.5 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor  haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd  toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend  advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

38.6 Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is  bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

39. TOEPASSELIJK RECHT: 

39.1 Op elke overeenkomst tussen Unique Buitenverblijven en opdrachtgever is uitsluitend het  Nederlands recht van toepassing. 

39.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Unique Buitenverblijven is  gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van  eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld in Rotterdam op 01 januari 2024