Privacyverklaring

Privacyverklaring

Unique Buitenverblijven en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Dali Tuinaanleg V.O.F.,  gevestigd in Nederland en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals  weergegeven is in deze privacyverklaring. 

Unique Buitenverblijven acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang.  Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan  de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring  zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG. 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en  met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze  Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://uniquebuitenverblijven.nl/ en  gerelateerde websites en Diensten. 

Onze contactgegevens: 

1e Middellandstraat 123 a2 
3021 BD Rotterdam 
06-30730842 
info@uniquebuitenverblijven.nl 

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 86986333 

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen per mail, telefoon of  post. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01-01-2024 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS: 

Unique Buitenverblijven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten  en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere  doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor  heeft gegeven. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • IP-adres; 
 • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt (bijvoorbeeld door een formulier op de  website in te vullen, in correspondentie en/of telefonisch); 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website; 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit  bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk); 
 • Internetbrowser en apparaat type; 
 • Bankrekeningnummer.

GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS:  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de  onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld  worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld  over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uniquebuitenverblijven.nl, dan  verwijderen wij deze informatie. 

Unique Buitenverblijven verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende: 

 • Het afhandelen van uw betaling; 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 
 • Unique Buitenverblijven analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te  verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren; – Unique Buitenverblijven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;  – Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw  toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken; 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening aan te bieden  of uit te kunnen voeren; 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten; 
 • Om goederen bij u af te leveren; 
 • Gedrag analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren. 

Wanneer u gegevens aan ons verstrekt dan kan dit door ons opgevolgd worden door middel van e mail of in bepaalde gevallen telefonisch. 

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS: 

Unique Buitenverblijven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen  te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tot opzegging door klant of nabestaanden  worden persoonsgegevens verder door ons bewaard. Dit heeft te maken met het kunnen verlenen  van service op de geleverde diensten.

UW RECHTEN (GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN/OF VERWIJDEREN): 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Unique Buitenverblijven en  heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een  ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van  uw persoonsgegevens sturen naar info@uiniquebuitenverblijven.nl. Om er zeker van te zijn dat het  verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek  mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met  nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter  bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Unique Buitenverblijven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens indien uw klacht door  Unique Buitenverblijven niet met zorg wordt afgehandeld. 

DELEN MET ANDEREN: 

Unique Buitenverblijven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien  dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (levering van materialen op uw adres) met u  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS: 

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens  buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er  zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde  Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor  andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie  erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt. 

ANALYTICS: 

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses,  waaronder via Phoenix Analytics en/of Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de  diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis  daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WE GEBRUIKEN: 

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden.  Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies (functionele en  analytische cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website  wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij plaatsen bijvoorbeeld  cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot  reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te  maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw  IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik  maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We  gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in  staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve  wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies  meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van  uw browser verwijderen. 

BEVEILIGING: 

Unique Buitenverblijven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn  of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uniquebuitenverblijven.nl 

Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen: 

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor; – Encryptie van data; 
 • Pseudonimiseren van data; 
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel; – Overdrachten alleen over SSL: 
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen; 
 • Controle van erkende autorisaties.